<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول فرخی یزدی

مرحله اوّل:

  • کشور معابد طلایی: تایلند
  • کارگردان لورنس عربستان: دیوید لین
  • انباشته و پر: آکنده
  • دارای نقش و نگار: منقش
  • کتاب معروف سانسکریتی: کلیله و دمنه
  • مستبد: دیکتاتور
  • دریانورد و کاشف انگلیسی: جیمز کوک