<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

راهنمای حل جدول سعدی

راهنمای حل جدول سعدی

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول سعدی

از امروز شاید به دلیل کمی وقت پاسخ ها را به شکل جدید که وقت کمتری از ما می‌گیره قرار بدهیم ، یعنی سوال را یادداشت نکنیم فقط پاسخ را بنویسیم.

1.      سبک پا، کونکاکاف، سابق، پاسارگاد، همینگوی، کنترباس، سرکوفت

2.      ارتفاع، شابک، جوانمردان، خفتو، کرنش، انبازی، ارباب رعیتی