<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول هرودوت (تاریخ)

حل جدول هرودوت (تاریخ)

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول هرودوت (تاریخ)

مرحله اوّل: 

  • تمدنی باستانی نزدیک دریاچه ارومیه: اورارتو
  • کاشف آتش در شاهنامه: هوشنگ
  • عصر شروع کشاورزی و اهلی کردن دام: دوران نوسنگی
  • نام شهر خجند در زمان شوروی: انین آباد
  • بانوی قهرمان جنگ صدساله: ژاندارک
  • لقب پادشاهان مصر باستان: فرعون
  • نام دارترین پادشاه صفویان: شاه عباس