<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول خیام

حل جدول خیام

 حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول خیّام

مرحله اوّل: 

  • بائس: نیازمند
  • باغ افلاطون: آکادمی
  • ممدفن گلبول های سرخ: طحال
  • کاشف رادیوم: ماری کوری
  • اداره آگاهی قدیم: تامینات
  • قنات: کاریز
  • از کارکنان هواپیمایی: مهماندار