<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – لویی پاستور

حل جدول مدرن – لویی پاستور

حل بازی جدول مدرن – لویی پاستور

مرحله اوّل: 

  • از عجایب هفتگانه: مجسمه زئوس
  • اندام تنفسی ماهی: آبشش
  • نرم کننده: ملین
  • صمغی در رنگسازی: رزین
  • تورم غدد بناگوشی: اوریون
  • از نسخه شناسان برجسته ایران: ایرج افشار
  • ساز کوچک بادی: سازدهنی