<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – ابن سینا

حل جدول مدرن – ابن سینا

حل بازی جدول مدرن – ابن سینا

مرحله اوّل:

  • ماشینی برای کشاورزی:  تراکتور
  • نوعی حلوا با خرما:  رنگینک
  • نوار ته کتاب:  شیرازه
  • تمدن باستانی عراق:  بابل
  • اتاقک ناخدا:  کابین
  • زینتی برای مچ:  دستبند
  • نوعی نمای سنتی:  سیاه بازی