<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – ارسطو

حل جدول مدرن – ارسطو

جواب سوال‌های بازی جدول مدرن – جداول ارسطو

مرحله اوّل: 

  •  جانوری تک سلولی: آمیب
  • ابر صنعتی سمی: مه دود
  • مجسمه عظیم مصری: ابوالهول
  • نی چینی: خیزران
  • از عجایب هفتگانه: هرم خئوپس
  • آگاهی فدرال آمریکا: اف بی ای
  • نوسنده یونایی ایلیاد: هومر