<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول ادیسون

حل جدول ادیسون

 حل جدول مدرن - جدول ادیسون

 مرحله اوّل:

  •  هزل: مزاح
  • تهی: خالی
  • مت: فشفشه
  • کنگره ای: دندانه دار
  • بهبودی جراحت: التیام
  • خانم خانه دار: کدبانو