<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیماری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: