<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب بوریا و حصیر

تعبیر خواب بوریا و حصیر

تعبیر خواب بوریا

تعبیر خواب بوریا به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

بوریا درخواب بر سه وجه است: اوّل: منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به کدخدائی خود مشغول بودن.

تعبیر خواب بوریا به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آنکه زن بی‌اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا ازار خانه می‌بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود.