<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان


تعبیر خواب بیابان به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: