<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

تعبیر خواب بوسه به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب بوسه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: