<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بُوَد که در آن دیار، خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان، سرخ بود دلیل بود که در آن دیار، جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان، سیاه بود دلیل که در آن دیار، بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان، روشن‌تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که برای او روشنایی تمام دین حاصل گردد.

اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد یعنی در بِ روزی بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود.