close
چت روم
تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آنچه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آنچه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آنچه در آهن گفتیم. اگر بیند انگش‌تر او از زیور بود حقیر‌تر از آن جمله بود که گفتیم.