close
چت روم
تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار به روایت محمد بن سیرین :

اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :