<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین:

آینه در خواب، مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر ببیند به کسی آینه‌ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد.

اگر ببیند در آینه نقره‌ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود.