close
چت روم
تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست.