<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد.

اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می‌کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد.