<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب آتش به روایت حضرت دانیال:

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک می‌شود، در کار بسته‌اش گشایشی حاصل می‌گردد.

اگر ببیند در آتشش انداخته‌اند و آتش اورا سوزاند، مورد ستم صاحب قدرت‌ها قرارا می‌گیرد اما نجات می‌یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او می‌رسد.