close
چت روم
تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره به روایت محمد بن سیرین :

اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید ، از معشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می شود و یا خودش کناره گیری می کند ، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد

اگر ببیند فرزند ، برادر و خیا خواهر خود را با اره به دو نیم کرد ، دلیل آن باشد که همتای دیگری چون او می یابد ، یعنی فرزند دوتا می شود و …