<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن

تعبیر خواب آواز به روایت ابراهیم کرمانی:

بلندی آواز در خواب برای مردان، شرف و آوازه و نام‌آوری است و برای زنان، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده‌اند یعنی دارای شهرت و آوازه بد.

تعبیر خواب آواز به روایت محمد بن سیرین:

آواز بلند مرد در خواب، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است اگر ببیند آوازش بلند شد، به قدر بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می‌شود و اگر ببیند آوازش ضعیف شد، نام و آوازه‌اش به ضعف می‌گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می‌رود.