<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است:

خدمتکار - خزانه و انبار - مدیر کار - فرزند - رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست.

تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در قدیم که برده‌داری مرسوم بود و افراد متمکن، کنیز و غلام، نگهداری می‌کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک، تعبیر می‌شد ولی اکنون که برده‌داری مرسوم نیست می‌توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تأویلی پسندیده نیست.