close
چت روم
تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

 تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می‌شود:

خلیفه - پادشاه و سلطان بزرگ - رئیس - عامل و مأمور امور ارزاق و توشه - عدل پادشاه - سود و منفهت مردم - زن برای مرد و شوهر برای زن - کار روشن و نیکو.

و باز می‌فرمایند: شعاع آفتاب را در خواب دیدن، بر عکس خود آفتاب تعبیر می‌شود.