<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه - رئیس - ثروت - مرد دلیر - خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال نبی:

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می‌برد، تعبیر آن باشد که فایده‌ای به او می‌رسد، دانیال علیه‌السلام درباره خواب دیدن آسیاب، بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب، امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.