close
چت روم
تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببیند در خواب آروغ زد ، سخنی از دهان او خارج می شود که برایش احترام و حرمتی را باعث می گردد

اگر ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است .