<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آجر

تعبیر خواب آجر

تعبیر خواب آجر

تعبیر خواب آجر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند. داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید.