<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب آب

به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود.

اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن بر عکس است.

اگر ببیند از دریا آب گوارا می‌خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.