close
چت روم
تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه - رئیس - ثروت - مرد دلیر - خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال نبی:

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می‌برد، تعبیر آن باشد که فایده‌ای به او می‌رسد، دانیال علیه‌السلام درباره خواب دیدن آسیاب، بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب، امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

 تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می‌شود:

خلیفه - پادشاه و سلطان بزرگ - رئیس - عامل و مأمور امور ارزاق و توشه - عدل پادشاه - سود و منفهت مردم - زن برای مرد و شوهر برای زن - کار روشن و نیکو.

و باز می‌فرمایند: شعاع آفتاب را در خواب دیدن، بر عکس خود آفتاب تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است:

خدمتکار - خزانه و انبار - مدیر کار - فرزند - رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست.

تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در قدیم که برده‌داری مرسوم بود و افراد متمکن، کنیز و غلام، نگهداری می‌کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک، تعبیر می‌شد ولی اکنون که برده‌داری مرسوم نیست می‌توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تأویلی پسندیده نیست.

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آلو دیدن در خواب، اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید.

آلوی زرد در خواب، خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری است.

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آوار، خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد؛ اگر کسی در خواب، شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه، خبر می‌دهد.

و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد.

اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می‌کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد.

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین:

آینه در خواب، مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر ببیند به کسی آینه‌ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد.

اگر ببیند در آینه نقره‌ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود.