<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول - میرداماد

حل جدول - میرداماد

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول میرداماد

 مرحله اوّل:

 • ناامیدی: حرمان
 • بالگرد و چرخ بال: هلیکوپتر
 • فیلمی از رخشان بنی اعتماد: گیلانه
 • بیماری اندوه و ناامیدی: افسردگی
 • بنا کردن: ساختمان
 • جلگه وسیع و بی درخت: استپ
 • آرامگاهش در اردبیل است: شیخ صفی الدین

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول فرخی یزدی

مرحله اوّل:

 • کشور معابد طلایی: تایلند
 • کارگردان لورنس عربستان: دیوید لین
 • انباشته و پر: آکنده
 • دارای نقش و نگار: منقش
 • کتاب معروف سانسکریتی: کلیله و دمنه
 • مستبد: دیکتاتور
 • دریانورد و کاشف انگلیسی: جیمز کوک