<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آوار، خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد؛ اگر کسی در خواب، شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه، خبر می‌دهد.

و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.