close
چت روم
حرف آ و أ و الف

تعبیر خواب آغوش و بغل کردن

تعبیر خواب آغوش و بغل کردن

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب آغوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آغوش گرفتن اگر جنبه شهوانی و شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی، قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد را در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی و صفا و نعمت در محیط خانوادگی است.

اگر نا‌آشنا و بیگانه‌ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بُوَد که در آن دیار، خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان، سرخ بود دلیل بود که در آن دیار، جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان، سیاه بود دلیل که در آن دیار، بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان، روشن‌تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که برای او روشنایی تمام دین حاصل گردد.

اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد یعنی در بِ روزی بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود.

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه - رئیس - ثروت - مرد دلیر - خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال نبی:

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می‌برد، تعبیر آن باشد که فایده‌ای به او می‌رسد، دانیال علیه‌السلام درباره خواب دیدن آسیاب، بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب، امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد:

درازی عمر - قوت و نیرومندی - خلق و خو و اعتقاد پسندیده.

تعبیر خواب آشتی به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند که شاهد آشتی کردن، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می‌شود.

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

 تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می‌شود:

خلیفه - پادشاه و سلطان بزرگ - رئیس - عامل و مأمور امور ارزاق و توشه - عدل پادشاه - سود و منفهت مردم - زن برای مرد و شوهر برای زن - کار روشن و نیکو.

و باز می‌فرمایند: شعاع آفتاب را در خواب دیدن، بر عکس خود آفتاب تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است:

خدمتکار - خزانه و انبار - مدیر کار - فرزند - رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست.

تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در قدیم که برده‌داری مرسوم بود و افراد متمکن، کنیز و غلام، نگهداری می‌کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک، تعبیر می‌شد ولی اکنون که برده‌داری مرسوم نیست می‌توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تأویلی پسندیده نیست.

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آلو دیدن در خواب، اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید.

آلوی زرد در خواب، خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری است.

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آوار، خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد؛ اگر کسی در خواب، شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه، خبر می‌دهد.

و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن

تعبیر خواب آواز به روایت ابراهیم کرمانی:

بلندی آواز در خواب برای مردان، شرف و آوازه و نام‌آوری است و برای زنان، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده‌اند یعنی دارای شهرت و آوازه بد.

تعبیر خواب آواز به روایت محمد بن سیرین:

آواز بلند مرد در خواب، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است اگر ببیند آوازش بلند شد، به قدر بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می‌شود و اگر ببیند آوازش ضعیف شد، نام و آوازه‌اش به ضعف می‌گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می‌رود.

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن و اعدام

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن به روایت محمد بن سیرین:

اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد.

اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می‌کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد.

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب جامع آینه

تعبیر خواب آینه به روایت محمد بن سیرین:

آینه در خواب، مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر ببیند به کسی آینه‌ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد.

اگر ببیند در آینه نقره‌ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود.

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب جامع آتش

تعبیر خواب آتش به روایت حضرت دانیال:

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک می‌شود، در کار بسته‌اش گشایشی حاصل می‌گردد.

اگر ببیند در آتشش انداخته‌اند و آتش اورا سوزاند، مورد ستم صاحب قدرت‌ها قرارا می‌گیرد اما نجات می‌یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او می‌رسد.

تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب جامع آب

تعبیر خواب آب

به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود.

اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن بر عکس است.

اگر ببیند از دریا آب گوارا می‌خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.